26,176 total views, 8 views today

ประโยชน์ของสมาชิก

ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสมาคมโรงแรมไทย
1. ประโยชน์ในลักษณะทั่วไป  :
   • รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวจากสมาคมโรงแรมไทยในรูปแบบของหนังอีเมล์ หรือ หนังสือเวียน วารสารข่าวสารของสมาคมฯ ประจำเดือน (THA NEWS) และจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) สมาพันธ์สมาคมท่องเที่ยวไทย (FETTA) และสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) เป็นต้น
   • รับทราบข่าวสารของสมาคมฯ ข้อมูลโรงแรมสมาชิก  และติดต่อสมาคมโรงแรมไทยได้โดยตรงผ่านระบบ Internet ทาง www.thaihotels.org และ E-Mail info@thaihotels.org
   • ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีของสมาคมฯ เพื่อรับฟังรายงานสรุปการดำเนินงานของสมาคมฯ และร่วมเสนอความคิดเห็นและข้อชี้แนะเพื่อพัฒนากิจการของสมาคมฯ ต่อไป
   • ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมสมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 2 เดือน เพื่อรับทราบกิจกรรมต่างๆ ที่สมาคมฯ กำลังดำเนินการอันเป็นประโยชน์โดยตรงต่อสมาชิก และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ต่อคณะกรรมการสมาคมฯ อีกทั้งร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวจากผู้ทรงคุณวุฒิ
   • ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมสมาชิกของสมาคมโรงแรมไทย กับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง เพื่อรับฟังสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบันและการคาดการณ์ในอนาคต
  2. ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทางการ :
   • ได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ จากสมาคมฯ เท่าที่จะอำนวยได้
   • มีสิทธิเสนอความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำต่อสมาคมฯ หรือคณะกรรมการของสมาคมฯ ในเรื่องใดๆ อันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ เพื่อนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของสมาคมฯ
   • มีสิทธิเสนอและผลักดันกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยวผ่านสมาคมโรงแรมไทย เพื่อเข้าสู่การดำเนินการระดับนโยบายของทางราชการเพื่อปกป้องผลประโยชน์ให้แก่สมาชิก
   • สามารถเข้าร่วมโครงการจัดอันดับมาตรฐานโรงแรม (Hotel Rating System) จัดทำโดยมูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย (Hotel Standard Foundation) ซึ่งเป็นโครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในอัตราพิเศษ (Hotel Rating System)
   3. ประโยชน์ทางการตลาด :
   • สมาคมฯ ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและรูปภาพของสมาชิกและจัดพิมพ์เป็นหนังสือ “Thailand Official Hotel Directory” เป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นข้อมูลด้านที่พักและเดินทางให้แก่ผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และดำเนินการจัดมอบให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
   • เคาน์เตอร์รับจองห้องพักของสมาคมโรงแรมไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
   • ร่วมงานขายประเภท TRADE SHOW และ ROAD SHOW ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โดยสมาคมโรงแรมไทยดำเนินงานร่วมกับองค์กรท่องเที่ยวทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน
4. ประโยชน์ทางการฝึกอบรม :
   • ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทยจัดอบรมและสัมมนาในหัวข้อต่างๆ เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในองค์กรในอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยว ซึ่งจัดขึ้นในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน

******************************************

26,177 total views, 9 views today