16,624 total views, 5 views today

พิธีปิดการอบรม

  ประมวลภาพจากการอบรมหลักสูตรต่างๆในโครงการต้นกล้าอาชีพเพื่อพัฒนาบุคลากรโรงแรมไทย  ประมวลภาพจากการอบรมในโครงการต้นกล้าอาชีพ  

16,625 total views, 6 views today