12,017 total views, 9 views today

  • การปฏิบัติตามกฏหมายเรื่องการจ้างงานคนพิการ ประจำปี ๒๕๕๖
  • แนวทางการขอรับบริการตามมาตรา 33 (การจ้างคนพิการเข้าทำงาน)
  • ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
การปฏิบัติตามกฏหมายเรื่องการจ้างงานคนพิการ ประจำปี ๒๕๕๖

12,018 total views, 10 views today