5,421 total views, 13 views today

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

สมาคมโรงแรมไทย ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาพิเศษ เรื่อง “อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ” ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 จัดขึ้นในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2555 ระหว่างเวลา 10.30-12.30 น. ณ ห้องราชเทวี 1 ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ ได้สิทธิ์เข้าร่วมโรงแรมละ 1 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (First Come – First Serve). สอบถามเพิ่มเติมมายัง สมาคมฯ ทางโทรสารหมายเลข 02-216 9496   ดาวโหลดไฟล์เอกสาร เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับค่าจ้างขั้นต่ำ ได้ที่นี่

5,422 total views, 14 views today